Moment of inertia

Moment of inertia

Nội dung thí nghiệm:

Định nghĩa về momen quán tính

Momen quán tính của các vật có hình dạng khác nhau

Kiểm định lại Định lý Steiner

P1451 P1452

Cấu hình thiết bị:

Trục xoắn cái 01
Bộ hình trụ cho trục xoắn cái 01
Hình cầu cho trục xoắn cái 01
Đĩa tròn cho trục xoắn cái 01
Đồng hồ bấm giây I 30 giây/15 phút cái 01
Chân đế, hình chữ V, 20 cm cái 01