Student spectrometer

Student spectrometer

Nội dung thí nghiệm:

Quan sát vạch phổ của các đèn phổ

SP9268A_MAIN_160987

Cấu hình thiết bị:

Quang phổ kế sinh viên

SP-9268A

Bộ

01

Đèn quang phổ Argon

SE-9463

cái

01

Nguồn cho đèn quang phổ

SE-9460

cái

01

Link sản phẩm:

https://www.pasco.com/prodCatalog/SP/SP-9268_student-spectrometer/