Khách hàng

Chính phủ
 • Bộ Bưu chính viễn thông
 • Bộ Giáo dục và đào tạo
 • Bộ Công nghiệp
 • Bộ Khoa học và công nghệ
 • Bộ Tài nguyên và môi trường
 • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Quốc phòng
 • Các Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
Đo lường
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
 • Viện Đo lường Việt Nam
 • Các trung tâm thử nghiệm và bảo đảm chất lượng ở các khu vực và các tỉnh thành trong cả nước
 • Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm Việt Nam (Vilas)
 • Hệ thống đo lường phục vụ trong quân đội
Điện lực
 • Các Tổng Công ty điện lực và các công ty thành viên
 • Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Xây dựng
 • Các viện nghiên cứu, các trung tâm, dịch vụ đo lường và những công ty khác trực thuộc Bộ Xây dựng
 • Các công ty xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, và giao thông
 • Các công ty tư vấn, điều tra và thiết kế trong ngành xây dựng
Ngành công nghiệp
 • Các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, đặc biệt là các công ty Dầu khí
Môi trường
 • Các Ban đo lường trực thuộc Bộ Tài nguyên, môi trường Quốc gia
Giáo dục
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
 • Các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu công nghệ
Các khách hàng khác
 • Các dự án đầu tư trong và ngoài nước