Thiết bị đo và hiệu chuẩn Nhiệt độ

Thiết bị đo và hiệu chuẩn Nhiệt độ

Với phương châm liên kết cùng nhau phát triển, CETT đã trở thành nhà phân phối chính thức cho các hãng lớn trên thế giới trong lĩnh vực đo lường về nhiệt như: ISOTECH

  • Thiết bị  đo  và  hiệu  chuẩn  nhiệt  độ  theo  các cấp:  Chuẩn đầu (Primary   standard),   Chuẩn thứ cấp (Secondary  Standard)  và  Chuẩn  công  tác  (Working Standard).
  • Đầu đo nhiệt độ chuẩn (PRT, TC, RTD …)
  • Thiết bị đo nhiệt tiếp xúc và không tiếp xúc …

 

1. Chuẩn đầu về nhiệt độ

 

 

2. Chuẩn thứ cấp về nhiệt độ

 

3. Chuẩn công nghiệp về nhiệt độ

 

4. Thiết bị đo và chỉ thị nhiệt độ chuẩn

 

5. Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ không tiếp xúc (Hồng ngoại)